Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για τον τουρισμό στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.


Βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για τον τουρισμό στην περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.
     Ο τουρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εδράζεται στην ανάγκη του ανθρώπου για αναψυχή, για γνωριμία με νέους πολιτισμούς και  για την επαφή με την φύση. Επιπλέον, είναι αναμφισβήτητα ένας από τους θεμελιώδες πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας αφού το 25% των απασχολούμενων εργάζονται σε αυτόν και συμβάλλει στην μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών διαχέοντας την οικονομική ανάπτυξη στον γεωγραφικό χώρο.
  Στην δυτική Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουμε αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής δημιουργώντας  νέες θέσεις εργασίας αλλά διαπιστώνεται και μια έλλειψη βιώσιμου σχεδιασμού, ο οποίος να δημιουργεί  ευκαιρίες στο οικονομικό, στο περιβαλλοντικό και στο κοινωνικοπολιτιστικό πεδίο. Έτσι από την μία έχουμε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις του  πεπαλαιωμένου οικονομοκεντρικού μοντέλου που ακολουθείται, όπως η εξάρτηση από τα ξένα πρακτορεία, η προσήλωση στον μαζικό all inclusive τουρισμό, η περιορισμένη τουριστική περίοδος, η φθορά των τουριστικών αντικειμένων εξ αιτίας της άμετρης εκμετάλλευσης, η αλλαγή χρήσεων γης, η υποβάθμιση του τοπίου, η  σταδιακή εξαφάνιση τοπικών παραδόσεων   και η σταδιακή φθορά περιβαλλοντικών και κοινωνικοπολιτιστικών πόρων ενώ από την άλλη οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό, σε επίπεδο περιφέρειας δεν ξεπερνούν τις 2.500 .
   Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας, προτείνουμε ένα νέο εναλλακτικό μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης το οποίο δίνει έμφαση στη δημιουργία και στη διατήρηση των οικονομικών οφελών στις τοπικές κοινωνίες, με κίνητρα για την τοπική επιχειρηματικότητα τα οποία μπορούν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας για τον τοπικό πληθυσμό, παρέχοντας εκπαίδευση στα τουριστικά επαγγέλματα και ενισχύοντας  τον  πρωτογενή τομέα με σκοπό την εκ των έσω κάλυψη των τουριστικών αναγκών.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συστηματικός υπολογισμός και η μη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του φυσικού περιβάλλοντος, η εφαρμογή βιώσιμων  μέτρων για την προστασία της οικολογικής ισορροπίας, η εφαρμογή από τις επιχειρήσεις δράσεων εξοικονόμησης και προστασίας των φυσικών πόρων καθώς και η ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τον τουρισμό με σεβασμό στο περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές.   Τα  έργα αυτά, τα οποία απολαμβάνουν πρώτα οι τοπικές κοινωνίες, μπορούν συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και να προσφέρουν αντικίνητρα στην πληθυσμιακή αιμορραγία της περιφέρειας.
   Η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που απορρέουν από τον τουρισμό και η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής είναι επίσης από τα ζητούμενα του προγράμματος της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας που θεωρεί την τουριστική πολιτική αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας για την περιφερειακή ανάπτυξη.
  
   Βασίλης Κουμπούρας

                                                                                                 Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην         

                                                                                    εφημερίδα Πελοπόννησος στις 27/04/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου